Vietnam Hacker Blackhats

  1. Rules

   Rule about posting and conduct.
   Discussions:
   4
   Messages:
   4
   Latest: test admin, Feb 11, 2018
   RSS
  2. Khiếu Nại

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Announcements

   Here, Administrators will post announcements.
   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. Questions

   Khu vực thành viên đặt câu hỏi ban quản trị trả lời!
   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Event

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  1. Thảo Luận Chung

   Những vấn đề thảo luận chung chung post ở đây
   Discussions:
   12
   Messages:
   12
   RSS
  2. Cần Giúp Đỡ

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  3. Exploits & Vulnerabilities

   Discussions:
   3
   Messages:
   3
   RSS
  4. Hacking & Security Tutorials

   WiFi hacking, Kali Linux Hacking, Metasploit, exploits-db, ethical hacking, Other security, Trojan analysis and scanning
   Discussions:
   17
   Messages:
   17
   RSS
  5. Web Application Security & Hacking

   SQL Injections,Local Attack, RFI, LFI, XSS, LDAP, EXIF
   Discussions:
   55
   Messages:
   55
   Latest: SQLi Dumper v.9.7 freedns, Dec 17, 2018
   RSS
  6. Tools & Equipment

   Chia sẻ tools hacking và security
   Discussions:
   16
   Messages:
   16
   Latest: SQLi Dumper v9.9.6 New 2019 freedns, Sep 14, 2019 at 3:23 PM
   RSS
  7. Leaking Zone

   Khu vực leak kiến thức từ forum khác có giá trị
   Discussions:
   6
   Messages:
   6
   RSS
  8. DDOS

   Kiến thức về DDoS và chống DDoS
   Discussions:
   11
   Messages:
   11
   RSS
  9. Networking

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: [LAN ATTACK] Man In The Middle Mickey, Dec 9, 2017
   RSS
  10. VHB Resource

   Discussions:
   10
   Messages:
   10
   RSS
  11. Malware

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: RAT là gì ?? Mickey, Dec 9, 2017
   RSS
  12. Bug Cheat Game

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  13. Goolge Hacking Database

   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   Latest: Dork search Goolge CC Mickey, Dec 13, 2017
   RSS
  1. .Net Framework & Visual Basic

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. C & C++

   Discussions:
   15
   Messages:
   15
   RSS
  3. PHP, Java , JS ....

   Discussions:
   13
   Messages:
   13
   RSS
  1. Resource Engineer Mobile Application

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. Cryptocurrency

   Discussions:
   4
   Messages:
   4
   RSS
  2. CPC & CPM

   Các phương pháp kiếm tiền theo view và click
   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  1. I Want To Buy

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  2. I Sell Verified

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  3. I Sell As - Non Veirified

   Discussions:
   0
   Messages:
   0
   (Contains no messages)
   RSS
  4. Scam Report

   Discussions:
   2
   Messages:
   2
   Latest: Test Đăng Bài Trở Lại Mickey, Aug 23, 2018
   RSS